Over ons

Wij onderzoeken mogelijke structurele risico’s die mensen en bedrijven lopen. Dat doen we op basis van signalen die we daarover binnenkrijgen, of naar aanleiding van eigen risicoanalyses.

Om dit te kunnen beoordelen, stellen we in onze risicoanalyses en bij onze onderzoeken in ieder geval de volgende vragen: 

 1. Wordt de persoon en/of het bedrijf gezien (of alleen de letter van de wet)? 
 2. Gaat de overheid behoorlijk met hen om?
 3. Is hun rechtsbescherming goed geregeld?
 4. Is er ruimte voor tegenspraak?
 5. Is de wetgeving uitvoerbaar?

In onze onderzoeken toetsen we de kwaliteit van de dienstverlening en het zogeheten rechtsstatelijk handelen. In ons werkprogramma 2022 leggen we uit wat we hieronder verstaan. Kort samengevat: we toetsen of de burger wordt beschermd tegen machtsmisbruik van de overheid.


De Belastingdienst, Toeslagen en de Douane...
zijn uitvoeringsdiensten die belangrijke taken uitvoeren voor ons allemaal.
En dus ook voor u.
Hoe zij dit doen, kan grote gevolgen hebben voor de mensen en bedrijven om wie het gaat.
Daarom is het heel belangrijk dat dit naar behoren gebeurt.
Maar wat als dit niet goed gaat? Wat gebeurt er dan?
Wij zijn de inspectie belastingen, toeslagen en douane.
Het is onze taak om erop toe te zien dat de overheid mensen en bedrijven fatsoenlijk behandelt...
zoals dat hoort in een rechtsstaat.
Als we signaleren dat er iets structureel fout gaat...
doen we onderzoek naar de knelpunten en kijken we naar onderliggende oorzaken.
Waar gaat het mis...
en wat kun je veranderen?
We willen dat de mens weer centraal staat.
Omdat we onafhankelijk zijn, kunnen we er zijn voor alle betrokkenen.
We onderzoeken dus niet alleen wat er goed of fout gaat, maar vooral waar het beter kan.
We kijken naar het héle proces...
van het opstellen van wetten en regels, tot en met de uitvoering in de praktijk.
Hiervoor gaan we ook in gesprek met medewerkers.
Vervolgens doen we aanbevelingen waarmee de diensten zelf verbeteringen kunnen doorvoeren.
De resultaten van zo'n onderzoek maken we altijd inzichtelijk en openbaar.
Wij willen bijdragen aan een overheid die uw vertrouwen weer waard is, een overheid waar u centraal staat.
Meer weten? www.inspectiebtd.nl

Onafhankelijkheid

Wij zijn een onafhankelijk onderdeel binnen het ministerie van Financiën en vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Om te zorgen dat wij onafhankelijk kunnen functioneren is in de 'Regeling taakuitoefening en bevoegdheden IBTD' vastgelegd dat:

 • We zelf beslissen hoe en welke onderzoeken we doen en wanneer we de resultaten publiceren.
 • We ons budget naar eigen inzicht besteden.
 • We over onze eigen communicatie gaan.
 • Al onze documenten, denk aan onderzoeksrapporten, openbaar zijn en in te zien op deze website.
 • Al onze onderzoeksrapporten rechtstreeks naar de Eerste en Tweede Kamer gaan.
 • We werken vanuit de Hoftoren, in plaats van het gebouw van het ministerie van Financiën.

De volledige regeling met daarin de taakuitoefening en bevoegdheden van de inspectie is te vinden in de Staatscourant. In het organisatiebesluit van het ministerie van Financiën (hoofdstuk 8A)  is een toelichting te vinden over de structuur en een omschrijving van onze kerntaken.

Structurele knelpunten

Ons doel is een overheid die rechtsstatelijk werkt en betrouwbaar is. Om patronen te ontdekken in knelpunten die dat verhinderen, kijken wij van binnenuit mee naar de processen rondom belastingzaken, toeslagen en de douane. Van de totstandkoming van wetten en regels tot en met de uitvoering daarvan. We doen onderzoek naar structurele risico’s.

Toegankelijk en transparant

Iedereen die met belastingzaken, toeslagen of douane te maken heeft, kan bij ons een mogelijk structureel knelpunt melden. Dat kan gaan over wet- of regelgeving, of over de uitvoering daarvan.

Openbaarheid en transparantie over ons werk – en de resultaten daarvan – zijn essentieel voor onze taak. Ons werk brengen wij op meerdere manieren onder de aandacht. In ieder geval door het publiceren van onze onderzoeksrapporten. En bijvoorbeeld ook door het informeren van de Tweede Kamer via technische briefings en door het organiseren van workshops en seminars.

Achtergrond

De directe aanleiding voor onze oprichting was het computersysteem Fraude Signalering Voorzieningen (FSV). In 2020 bleek dat FSV niet voldeed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Later kwam daar de toeslagenaffaire bij.

Drie onafhankelijke deskundigen raadden na onderzoek aan om een inspectie op te richten. Dat schreven zij in hun rapport van 1 oktober 2020: Toezicht als tegenkracht. In januari 2022 is de inspectie officieel van start gegaan.