Eerste resultaten onderzoek informatieverstrekking aan de rechter

In ons onderzoek naar de manier waarop de Belastingdienst ervoor zorgt dat dossiers compleet worden aangeleverd bij de rechtbank (conform art. 8:42 Awb) kunnen we de eerste resultaten bekend maken. Ons beeld is dat de Belastingdienst op lokaal niveau leert van uitspraken door de rechter, via samenwerken en structurele overleggen. Op organisatieniveau ontbreekt borging van de kwaliteit, waardoor evalueren, leren en verbeteren in het beroepsproces niet systematisch plaatsvindt. In het onderzoek benoemen we enkele verbetermogelijkheden.

Aanleiding voor het onderzoek was berichtgeving van RTL Nieuws in januari 2023 over het gebrekkig aanleveren van informatie aan de rechter bij beroepszaken door de Belastingdienst.

Aanvullend onderzoek

Tijdens ons onderzoek zijn geen concrete casussen genoemd of in beeld gekomen waarbij artikel 8:42 Awb een geschilpunt was. Er zijn de afgelopen jaren wel meerdere rechtszaken (en gepubliceerde uitspraken) geweest waarbij artikel 8:42 Awb onderdeel uitmaakte van het geschil tussen de Belastingdienst en een burger of bedrijf.
We breiden het onderzoek naar informatieverstrekking aan de rechter om deze reden uit, waarin we enkele zaken op casusniveau zullen bestuderen. Van deze zaken weten we dat er een geschil speelde over informatieverstrekking aan de rechter. We willen daarbij in beeld brengen welke rol de (on)gelijke informatiepositie kan spelen in het conflict tussen een burger of bedrijf en de Belastingdienst en hoe de interactie tussen partijen verloopt. Het plan van aanpak daarvoor kunt u hier lezen.