Informatieverstrekking aan de rechter

Hoe zorgt de Belastingdienst ervoor dat dossiers compleet worden aangeleverd bij de rechtbank? Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat we uitvoeren. 

Uit uitspraken van de rechter blijkt namelijk dat de Belastingdienst in beroepszaken niet altijd alle relevante stukken aanlevert. Met een onvolledig dossier bestaat het risico dat een burger zich niet goed kan verweren in beroep en dat de procedure mogelijk onnodig lang duurt.

Ons onderzoek

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de wijze waarop de Belastingdienst ervoor zorgt dat dossiers compleet worden aangeleverd bij de rechtbank. Daarvoor bekijken we hoe de Belastingdienst dat proces heeft ingericht, de uitvoerbaarheid ervan en welke waarborgen hij daarbij hanteert. We willen ook weten hoe de Belastingdienst leert van de uitspraken van de rechtbank over ontbrekende documenten.

Door mogelijke verbeteringen te identificeren, willen we bijdragen aan de kwaliteit van het werk van de Belastingdienst, wat de bescherming van de rechten van burgers vergroot.

De resultaten van het onderzoek zijn in december 2023 gepubliceerd. Ons beeld is dat de Belastingdienst op lokaal niveau leert van uitspraken door de rechter, via samenwerken en structurele overleggen. Op organisatieniveau ontbreekt borging van de kwaliteit, waardoor evalueren, leren en verbeteren in het beroepsproces niet systematisch plaatsvindt. In het onderzoek benoemen we enkele verbetermogelijkheden. 

Uitbreiding van het onderzoek

In het onderzoek dat in december 2023 is gepubliceerd, zijn geen concrete casussen in beeld gekomen waarbij artikel 8:42 een geschilpunt was. Er zijn echter wel rechtszaken geweest waarbij dit artikel onderdeel was van het geschil tussen de Belastingdienst en een burger of bedrijf. We breiden het initiële onderzoek daarom uit, waarin we enkele 8:42-geschillen op casusniveau bestuderen.
Van deze zaken weten we dat er dus een geschil speelde over informatieverstrekking aan de rechter. We willen daarbij in beeld brengen welke rol de (on)gelijke informatiepositie kan spelen in het conflict tussen een burger of bedrijf en de Belastingdienst en hoe de interactie tussen partijen verloopt.

Reactie ministerie van Financiën op eerste onderzoeksresultaten

Op 6 februari 2024 reageerde staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) op het onderzoeksrapport welke eind 2023 is gepubliceerd. We namen via een Kabinetsreactie kennis van hun voornemen om invulling te geven aan de verbeterpunten. Het ministerie gaf hierbij verder aan uit te kijken naar de resultaten van het vervolgonderzoek. 

We zullen met belangstelling de realisatie van de verbeterpunten volgen.