Dit gaan we doen in 2023

We staan voor een hele grote opgave. Als nieuwe inspectie willen we meewerken aan een betrouwbare overheid. En wel op die terreinen waarop wij toezicht houden. Soms doen we dat via de klassieke manier van toezichthouden. Zo voeren we bijvoorbeeld lange-termijn-onderzoek uit en komen we met aanbevelingen voor verbeterpunten. Maar we experimenteren in 2023 en daarna ook met andere vormen van toezicht.

Werkprogramma IBTD 2023

Voor sommige onderwerpen geldt dat ons gevoel van urgentie zo groot is dat we hier in ieder geval mee aan de slag gaan. Dit kan zowel via de klassieke manier als met vernieuwende vormen van toezicht. We zoomen dan niet alleen in op knelpunten, maar waar mogelijk doen we ook aanbevelingen voor verbeteringen van de uitvoering rond deze thema’s. Komend jaar richt onze aandacht zich hiervoor in elk geval op hersteloperaties, risicoselectie en regelingen die worden getroffen om mensen die het moeilijk hebben financieel te ondersteunen. 

Hieronder geven we een korte beschrijving van de onderwerpen die onze aandacht krijgen.

Thematisch toezicht

Hersteloperaties

Er lopen verschillende hersteloperaties vanuit de overheid om zaken die in het verleden fout zijn gegaan zo goed als mogelijk recht te zetten. De bekendste hersteloperatie is die van de kinderopvangtoeslag, maar er zijn er meer. We zoeken uit welke oorzaken er zijn wanneer burgers en bedrijven tegen muren aanlopen bij deze operaties. Met deze inzichten willen we betrokken partijen samenbrengen en helpen de hersteloperaties te verbeteren.

Kassabon

Financiële ondersteuning

Meer mensen krijgen financiële problemen door de gestegen kosten van het dagelijks leven. Voor sommige bedrijven geldt dat dit bovenop de coronaschulden is gekomen waar zij nog mee kampen. De overheid probeert met verschillende regelingen mensen en bedrijven financieel te ondersteunen. Wij richten ons toezicht op de vraag hoe deze maatregelen uitpakken in de uitvoering. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar het niet-gebruik van toeslagen en de terugvordering van deze voorzieningen.

Risicoselectie

Voor de verwerking van miljoenen belastingaangiften en toeslagenaanvragen gebruikt de Belastingdienst geautomatiseerde systemen. Die systemen controleren bijvoorbeeld de binnengekomen aangiften en aanvragen door bepaalde data te gebruiken. Hiermee worden formulieren eruit gefilterd die mogelijk verkeerd zijn ingevuld. Wij zien er mede op toe dat de manier waarop risicoselectie in het werk van de diensten plaatsvindt, eerlijk en onbevooroordeeld is.

Systeemgericht toezicht

Naast ons toezicht op de bovengenoemde actuele thema’s kijken we ook over een langere periode (dan een jaar) naar ontwikkelingen op thema’s die het functioneren van de overheid in de basis sterk kunnen verbeteren, namelijk:

  • Wet- en regelgeving: is deze uitvoerbaar en van goede kwaliteit? En hoe werkt het in praktijk uit voor burgers en bedrijven?
  • Rechtsbescherming: worden burgers en bedrijven voldoende beschermd in de ongelijke machtsverhouding met de Belastingdienst, Toeslagen en Douane?
  • Organisatiecultuur: welke verbeteringen zijn er nodig om een veilige en gezonde werkcultuur voor medewerkers te bieden?
  • Sturing: hoe worden de diensten aangestuurd en hoe verloopt de samenwerking tussen alle partijen die daarbij betrokken zijn?

Dit is een korte samenvatting van de onderwerpen waar wij ons komend jaar voor inzetten. Wil je hier meer over weten, lees dan ons werkprogramma.