Meer aandacht voor worstelende belastingbetaler

Hoe kan de Belastingdienst problemen van burgers en zzp’ers eerder herkennen en oplossen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat we de komende tijd uitvoeren. Hoe eerder problemen bekend zijn, hoe sneller en eenvoudiger de oplossing vaak is. Dat kan mensen veel stress en mogelijke ellende besparen en draagt ook bij aan het herstel van vertrouwen in de Belastingdienst. 

Problemen die burgers en zzp’ers ondervinden in relatie tot de Belastingdienst zijn meestal van financiële aard. De aanleiding van de problemen kan heel divers zijn, bijvoorbeeld als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen zoals een faillissement of overlijden. Het kan dan voor iemand lastig zijn om te begrijpen wat de Belastingdienst precies vraagt. De problemen hangen vaak samen met problematiek op andere vlakken (bijvoorbeeld schulden of persoonlijke omstandigheden) of met andere instanties en deze kunnen elkaar ook versterken. Veel van deze problemen worden meestal pas vrij laat zichtbaar bij de Belastingdienst. Wanneer niemand tijdig de benodigde ondersteuning biedt, kunnen deze problemen snel groter worden.

Verbetertraject gestart

De Belastingdienst is zich ervan bewust dat er nog veel verbeterd kan worden binnen de eigen organisatie om te voorkomen dat problemen van burgers en bedrijven erger worden. Vorig jaar is men daarom begonnen aan een plan om hiermee aan de slag te gaan. Wij nemen deze ontwikkelingen mee in ons onderzoek.

Ons onderzoek

Voor dit onderzoek duiken we in verschillende dossiers waarin sprake is geweest van een probleem dat steeds groter werd voor een burger of zzp’er.

Voor elke situatie willen we de volgende vragen beantwoorden:

  • Welke problemen heeft de betreffende persoon met de Belastingdienst?
  • Wanneer zijn deze problemen ontstaan?
  • Wie waren hierbij betrokken en op welke momenten?
  • Had op enig moment een meer oplossingsgerichte benadering kunnen voorkomen dat de problemen groter werden? 

Met de uitkomsten van dit onderzoek willen we bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening zodat tijdig een passende oplossing wordt gevonden voor de problemen van mensen.